DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI (CCSEP) - TIỂU DỰ ÁN TP. QUY NHƠN

17/03/2022 | 2:34:42

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án môi trường bền vững tại TP. Quy Nhơn

Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn là dự án quan trọng của tỉnh Bình Định do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu đầu tư nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Quy Nhơn, nâng cao sức khỏe của người dân thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.